S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY

MONDO ITALIA GROUP, s.r.o.
Partizánska 45
085 01 Bardejov
tel: +421 944 742 897
napíšte nám
tel.: +421 944 124 223
MALOOBCHOD: www.harmoniavoni.sk

NOVINKY

arr320.10.2017 - Novinka č.1Mydlo LEVANDUĽA 3 x 125 g....

TOVAR V AKCII


Obchodné podmienky Veľkoobchod
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VEĽKOOBCHOD

Spoločnosť (ďalej len Prevádzkovateľ) MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. , IČO: 50 358 740, IČ DPH: SK2120292669, so sídlom Partizánska 45, 085 01  Bardejov, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33037/P vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:

I.

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť MONDO ITALIA GROUP, s.r.o., so sídlom Partizánska 45, 085 01  Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 358 740, IČ DPH: SK2120292669 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33037/P, poštová adresa Partizánska 45, 085 01  Bardejov.

2. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na účely svojho podnikania.

3. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.talianskemydla.sk.

4. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

II.

Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

1. Ponuka tovaru Prevádzkovateľa uverejnená na stránke www.talianskemydla.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa Prevádzkovateľ touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre Prevádzkovateľa záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.talianskemydla.sk , pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho Prevádzkovateľovi formou elektronickej pošty alebo prostredníctvom nákupného košíka uverejneného na tejto internetovej stránke ako súčasť internetového obchodu Prevádzkovateľa.
2. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.talianskemydla.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,OBJEDNAŤ”.
3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 1. obchodné meno kupujúceho
 2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
 3. e-mail a telefónny kontakt na kupujúceho, 
 4. IČO a DIČ kupujúceho
 5. miesto dodávky tovaru
 6. druh /kód/ tovaru
 7. množstvo tovaru
4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Prevádzkovateľ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Prevádzkovateľovi sa objednávka považuje za úplnú.
5. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu.
 
6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
 
7. Prevádzkovateľ bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.
 
8. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä tieto údaje:
 1. obchodné meno kupujúceho
 2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
 3. IČO a DIČ kupujúceho
 4. miesto dodania tovaru
 5. druh /kód/ tovaru
 6. množstvo tovaru
 7. označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
 8. konečná cena objednaného tovaru bez DPH
 9. sadzba DPH
 10. konečná cena tovaru s DPH
 11. náklady na dopravu tovaru
9. Prevádzkovateľ na potvrdenie objednávky formou elektronickej pošty môže využiť službu elektronickej pošty vyžadujúcu spätné potvrdenie otvorenia potvrdzujúceho emailu. Prevádzkovateľ môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia otvorenia potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
10. Potvrdením objednávky kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

III.

Ceny

1. Cena uvedená na internetovej stránke www.talianskemydla.sk je záväzná a konečná. Pre prevádzkovateľa a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje na akciový tovar.
2. Pri predaji tovaru s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí kupujúci.
3. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí splniť v eurách.

IV.

Platobné podmienky

1. Platba kupujúceho za tovar Prevádzkovateľa sa uskutoční ako:
a.) platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby na dobierku prepravnou službou /kuriérom/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke tovaru zástupcom predávajúceho. Pri veľkoobchodnom predaji sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto Všeobecných obchodných podmienok.
b.) platba na účet predávajúceho (IBAN: SK26 7500 0000 0040 2336 8682 - ČSOB)
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny predávajúcemu, tento má nárok voči kupujúcemu na úrok z omeškania v zákonnej výške a na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. 

V.

Dodacie podmienky

1. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou spoločnosťou /kuriérom/, Prevádzkovateľ je povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej spoločnosti. Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej služby. Pri objednávke tovaru s miestom doručenia v Bardejove náklady na dopravu tovaru sa neúčtujú a znáša ich predávajúci.
2. Prevádzkovateľ má právo nedodať tovar takému kupujúcemu, ktorý má voči predávajúcemu akýkoľvek neuhradený splatný záväzok. Nedodanie tovaru v tomto prípade nie je porušením povinností a záväzku predávajúceho.
3. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho podnikania alebo v mieste jeho sídla.
4. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
a.) ak o tom prevádzkovateľ kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
b.) prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
6. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak prevádzkovateľovi vznikli.
7. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch Prevádzkovateľa.
8. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej spokočnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu.
9. Prevádzkovateľ má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.
10. Prevádzkovateľ má povinnosť odovzdať kupujúcemu pri dodávke tovaru faktúru s náležitosťami daňového dokladu.
11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na tovare, spôsobenú prepravnou spoločnosťou. Na škodu spôsobenú prepravnou službou sa vzťahujú obchodné podmienky prepravcu. 

VI.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z prevádzkovateľa na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim. 

VII.

Výhrada vlastníctva

1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať.

IX.

Reklamácia

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním písomnej reklamácie na adresu Prevádzkovateľa. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomne presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.

2. Pri predaji tovaru kupujúcemu prevádzkovateľ zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním tovaru.

3. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30  dní od prevzatia reklamácie.

4. Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.

3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie  súd.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 19.05.2018.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/7721 596

 

OGJlMzV